Vyhledávání

2. Timoteus

Kapitoly: 1 2 3 4

1

1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život zaslíbený v Kristu Ježíši,
2milovanému synu Timoteovi:
Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána.

Nestyď se za evangelium

3Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši předkové, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách. 4Nemohu zapomenout na tvé slzy; toužím tě znovu vidět a být naplněn radostí. 5Vzpomínám na upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lois, tvá matka Euniké a kterou, jak jsem přesvědčen, máš i ty.
6Proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou. 7Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. 8Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.
9Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. 10Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. 11Právě to jsem povolán zvěstovat jako kazatel, apoštol a učitel. 12Proto snáším toto všechno a nestydím se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne.
13To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. 14Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen.
15Jak víš, všichni v Asii včetně Fygela a Hermogena se ode mě odvrátili. 16Kéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforovu domu. Často mě přicházel povzbudit a nestyděl se za mé řetězy. 17Naopak, když přišel do Říma, usilovně mě hledal, dokud mě nenašel. 18Kéž Pán dá, aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efesu, víš nejlépe sám.

2

On zůstává věrný

1Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. 2Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další.
3Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. 4Nikdo v bojové službě se neplete do civilních záležitostí; jinak by s ním velitel nebyl spokojen. 5Ani žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel. 6I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu. 7Přemýšlej o mých slovech; Pán ti dá, abys to všechno pochopil.
8Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých – to je mé evangelium. 9Pro ně snáším útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není v okovech. 10Proto jsem ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši.
11Toto je jistá pravda:
Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít.
12Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat.
Jestli jej zapřeme, i on nás zapře.
13Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný –
nemůže přece popřít sám sebe!

Boží základ stojí

14Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, ať se nehádají o slova – nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů. 15Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. 16Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. 17Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos, 18kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení.
19Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: „Hospodin ví, kdo mu patří,“ a „Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.“ 20Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na smetí. 21Kdo si zachová čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo.
22Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 23Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. 24A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit 25a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu 26a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.

3

Poslední dny

1Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. 2Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, 3bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, 4zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. 5Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.
6Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získávali všelijaké ženské tížené vlastními hříchy a vedené nejrůznějšími touhami, 7které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. 8Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi. 9Daleko se však nedostanou; jejich pošetilost bude zřejmá všem tak jako kdysi pošetilost těch dvou.

Poslední výzva

10Ty sis však osvojil mé učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost. 11Poznal jsi pronásledování a utrpení, která mě potkala v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál! Pán mě ale ze všech vysvobodil. 12Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. 13Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší – budou svádět druhé, sami svedeni.
14Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil. 15Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. 16Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, 17aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.

4

Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království: 2Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. 3Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. 4Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. 5Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.

Dokončený běh

6Já už totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu. 7Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. 8Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
9Udělej vše, abys ke mně brzy přišel. 10Démas si zamiloval tento svět a opustil mě; odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie. 11Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc. 12(Tychika jsem totiž poslal do Efesu.) 13Až půjdeš, přines mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, zvláště pergameny.
14Kovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků. 15Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům.
16Při mé první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni mě opustili – kéž jim to není počítáno! 17Pán ale stál při mně a posílil mě, aby mé kázání bylo završeno a mohly je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví tlamy. 18A Pán mě vysvobodí od všeho zlého a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.
19Pozdravuj Priscillu s Akvilou i Onesiforův dům. 20Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu.
21Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni sourozenci.
22Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi.