Vyhledávání

Filemon

Kapitoly: 1

1

1Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus
Filemonovi, našemu milému příteli a spolupracovníku, 2sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archipovi i církvi ve tvém domě:
3Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

Štědrost víry

4Kdykoli tě zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu, 5neboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. 6Modlím se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme v Kristu. 7Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť jsi potěšil srdce svatých.

Prosba za Onezima

8Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, 9pro lásku raději prosím – já Pavel, už stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. 10Prosím tě ohledně svého syna, jehož jsem zplodil ve vězení, Onezima, 11který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně.
12Posílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. 13Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe, 14ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. 15Snad proto ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy – 16ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, ať už v lidském smyslu nebo v Pánu.
17Máš-li mě za společníka, přijmi ho jako mne. 18Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. 19TOTO PÍŠU JÁ PAVEL SVOU VLASTNÍ RUKOU: JÁ TO ZAPLATÍM! Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe.
20Nuže, bratře, ať z tebe mám v Pánu užitek i já; potěš mé srdce v Pánu. 21Píšu ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš více, než žádám.
22A ještě něco – připrav pro mě pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit.
23Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, 24a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.
25Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.