Vyhledávání

Joel

Kapitoly: 1 2 3 4

1

1Slovo Hospodinovo, které dostal Joel, syn Petuelův.

Zničená země

2Stařešinové, teď toto poslyšte,
všichni obyvatelé země, ucho nakloňte!
Stalo se co takového za vašich dnů
anebo za dnů vašich otců?
3Svým dětem o tom povězte,
vaše děti zas svým dětem
a jejich děti potom těm,
kdo vystřídají je:
4Co zbylo po housenkách,
sežraly kobylky,
co zbylo po kobylkách,
larvy sežraly,
a co zbylo po larvách,
sežraly ponravy.
5Proberte se, opilci, plakejte,
kvílejte všichni, kdo víno pijete!
O sladký mok jste přišli teď,
od vašich úst byl odtržen.
6Do mé země totiž vpadl lid
mocný a nesčetný,
se zuby, jako mají šelmy,
se lvími tesáky.
7Mou vinnou révu zpustošil
a oklestil mé fíkoví;
zbavil je kůry, kterou odhodil,
zbyly jen bílé větévky.
8Kvílej jako panna pytlem oděná,
když oplakává svého ženicha!
9Z Hospodinova domu zmizela
moučná oběť i úlitba.
Kněží Hospodinu sloužící
se dali do truchlení.
10Zpustlo pole,
vyschla země,
zničeno obilí,
víno pryč,
olej dochází.
11Zoufejte, rolníci,
kvílejte, vinaři,
kvůli pšenici a ječmeni –
zničena byla sklizeň na poli!
12Vinná réva uschla,
zvadlo fíkoví,
granátovníky i palmy s jabloněmi,
všechny stromy v sadu uvadly –
uvadlo samo lidské veselí.

Vyhlaste půst

13Oblečte se pytlem, kněží, truchlete!
Sluhové oltáře, kvílejte!
Pojďte, nocujte v pytlovině,
kdo mému Bohu sloužíte!
Domu vašeho Boha je upřena
moučná oběť i úlitba.
14Vyhlaste půst,
svolejte shromáždění,
shromážděte stařešiny
i všechny obyvatele země
do domu Hospodina, svého Boha,
a pojďte volat k Hospodinu!
15Ach, ten den!
Hospodinův den blízko je,
zhouba od Všemohoucího blíží se!
16Přímo před našima očima
se pokrm vytratil;
z domu našeho Boha
zmizel jásot a veselí.
17Zrní se scvrklo pod hroudami,
zpustly stodoly,
sýpky jsou zbořeny,
neboť zvadlo obilí.
18I dobytek už naříká!
Stáda krav bloudí sem a tam,
neboť se nemají kde pást;
i stáda ovcí jsou hlady zmožená.
19Volám, Hospodine, k tobě!
Širé pastviny spolkl oheň
a lesy lehly popelem.
20Sténá k tobě i divá zvěř,
protože vyschla voda v potoce;
širé pastviny spolkl oheň!

2

Strašlivé vojsko

1Ať na Sionu troubí polnice,
na mé svaté hoře poplach vyhlaste!
Všichni obyvatelé země ať se třesou,
neboť přichází Hospodinův den!
Ano, blíží se
2temný a chmurný den,
den zahalený soumrakem!
Jako se úsvit rozlévá po horách,
blíží se veliká a mocná armáda,
jaká odpradávna nikdy nebyla
a navěky už nebude žádná podobná:
3Před nimi sžírající oheň,
za nimi plamen plápolá.
Před nimi zem jak zahrada Eden,
za nimi zpustošená pustina –
uniknout není kam!
4Napohled se podobají koním,
řítí se vpřed jak oři váleční.
5Rachotí jako jízda s vozy,
skáčou přes horské vrcholy.
Hučí, jako když slámu hltají plameny,
jako mocné vojsko seřazené do bitvy.
6Před nimi se chvějí národy,
ve tváři blednou zděšením.
7Řítí se vpřed jako vojáci,
jako hrdinové útočí na hradby;
směru se drží každý z nich,
ze své dráhy se neodchýlí.
8Jeden do druhého nevráží,
každý sleduje svůj cíl,
a i když na obranu narazí,
neřídne jejich šik.
9Na město se vrhají,
řítí se na hradby,
šplhají na domy,
vnikají okny jako zloději.
10Před nimi země třese se
i samo nebe se musí chvět;
slunce a měsíc zatmí se
a zmizí záře hvězd.
11Hospodin sám pak burácí
v čele své armády;
jeho tábor je obrovský,
připraven plnit jeho rozkazy.
Veliký, vskutku hrozný je Hospodinův den!
Kdo jej může snést?

Roztrhněte svá srdce

12A proto ještě teď, praví Hospodin,
vraťte se ke mně celým srdcem svým,
s postem, pláčem a truchlením!
13Roztrhněte svá srdce,
a ne pláště své,
k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se;
je přece milostivý a soucitný,
nesmírně trpělivý, velmi laskavý
a který od zla upouští.
14Kdo ví? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí,
a požehnání nám zanechá,
aby zas byly moučné oběti a úlitby
pro Hospodina, vašeho Boha.
15Ať na Sionu troubí polnice,
vyhlaste půst,
všechny svolejte!
16Shromážděte lid,
posvěťte shromáždění,
sezvěte starce,
shromážděte děti
i malé kojence.
Ženich ať vyjde z ložnice
a nevěsta ze svého pokoje.
17Kněží, kteří Hospodinu sloužíte,
plačte mezi síní a oltářem!
Proste: „Ušetři, Hospodine, svůj lid,
nevydávej posměchu své dědictví,
ať nejsou pořekadlem pro pohany!
Proč se má říkat mezi národy:
‚Jejich Bůh? Co je s ním?‘“

Hospodin se slituje

18Hospodin se pak rozhorlí pro svou zem
a nad svým lidem se slituje.
19Hospodin svému lidu odpoví:
„Hle, posílám vám obilí,
víno a olej do sytosti!
Nevydám vás už nikdy víc
posměchu mezi pohany.
20Severní vojsko od vás vyženu
daleko na vyprahlou pustinu –
jeho přední voj do Moře mrtvého,
zadní pak do Středozemního;
a vzejde z něho smrad a puch.“
Ano, on vykonal věci veliké,
21neboj se, země, jásej a raduj se!
Hospodin vykonal věci veliké,
22ať už se nebojí polní zvěř!
Širé pastviny zas budou zelené,
stromy ponesou své ovoce
a fíkovník s révou vydají užitek.
23Synové Sionu, jásejte,
v Hospodinu, svém Bohu, se radujte,
neboť vám dá déšť, jak se patří,
vylije na vás liják vydatný,
podzimní i jarní, jako dřív.
24Tvá humna budou plná obilí,
tvé lisy budou tonout ve vínu a oleji.
25Nahradím vám roky, jež sežraly kobylky,
larvy, ponravy i housenky –
mé veliké vojsko,
které jsem na vás vypravil.
26Budete jíst a jíst až do sytosti
a jméno Hospodina, svého Boha, velebit,
toho, jenž pro vás koná zázraky:
Můj lid už navěky nedojde potupy!
27A tehdy poznáte, že já jsem v Izraeli,
že váš Bůh jsem já, Hospodin,
a žádný jiný není.
Můj lid už navěky nedojde potupy!

3

Déšť Ducha

1Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha
a vaši synové i dcery budou prorokovat;
vaši starci budou mívat sny
a vaši mladíci vídat vidění.
2Ano, i na otroky a otrokyně
vyliji svého Ducha v oněch dnech.
3Ukážu zázraky na nebi i na zemi,
krev, oheň a stoupající dým.
4Slunce zakryje tma a měsíc krev,
než přijde veliký a hrozný Hospodinův den.
5Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno,
však bude zachráněn.
Na hoře Sion, v Jeruzalémě
vyvázne, jak Hospodin slíbil,
hrstka přeživších,
které povolal Hospodin.

4

Údolí rozsudku

1Hle, v tom čase a v ty dny,
kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím,
2shromáždím všechny národy
do Jošafatského údolí
a budu se tam s nimi soudit
o Izrael, můj lid a mé dědictví,
které rozptýlili mezi pohany.
Rozdělili si moji zemi
3a losovali o můj lid.
Chlapce za nevěstku nabízeli
a za víno platili dívkami,
aby se napili.
4Co vůbec máte proti mně, Týre a Sidone a všechny filistinské kraje? Za co se mi to mstíte? Jestliže se mi chcete mstít, rychle a rázně vám to oplatím! 5Pobrali jste mé stříbro a zlato, mé vzácné poklady jste odnesli do svých chrámů. 6Judský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti.
7Hle, já je probudím, aby se vrátili z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. 8Vaše syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti je prodají Sabejským, daleko mezi pohany. Tak praví Hospodin.
9Provolejte to mezi národy:
Vyhlaste boj!
Probuďte hrdiny!
Do útoku, všichni vojáci!
10Ukujte ze svých pluhů meče
a ze svých srpů oštěpy;
i slaboch ať řekne:
„Jsem udatný!“
11Rychle sem, všechny národy!
Shromážděte se z okolí!
Přiveď tam, Hospodine, svoje hrdiny!
12Jen ať se národy probudí
a přitáhnou do Jošafatského údolí,
neboť se tam posadím,
abych soudil všechny národy v okolí.
13Uchopte srp,
sklizeň dozrála!
Šlapejte hrozny,
lis už je plný,
káď už přetéká;
jejich hanebnost je veliká!
14Davy a davy jsou
v Údolí rozsudku!
Hospodinův den blízko je,
v Údolí rozsudku!
15Slunce a měsíc zatmí se
a zmizí záře hvězd.
16Hospodin bude ze Sionu řvát,
burácet bude z Jeruzaléma –
nebe i země se budou třást!
Hospodin bude útočištěm pro svůj lid,
pro syny Izraele bude pevností.

Požehnaný Sion

17A tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh,
jenž bydlí na své svaté hoře Sionu.
Jeruzalém pak znovu bude svatý
a nevpadnou už do něj cizáci.
18V ten den budou hory oplývat vínem,
kopce přetékat budou mlékem
a každou judskou roklí voda poteče.
Z Hospodinova domu pramen vyrazí
a zavlaží Akátové údolí.
19Egypt se stane pustinou,
z Edomu bude pustá poušť
kvůli násilí, jež páchali na synech Judy,
když vraždili nevinné v jejich zemi.
20Juda však bude trvat navěky
a Jeruzalém po všechna pokolení.
21Pomstím jejich krev, kterou jsem nepomstil.
Na Sionu bydlí Hospodin!