Vyhledávání

Koloským

Kapitoly: 1 2 3 4

1

1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus
2svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách:
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce.

Ovoce evangelia

3Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, 4neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým. 5Obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi, jak už jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium, 6přišlo k vám. To nese ovoce a rozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost.
7Toto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný Kristův služebník 8a který nám také pověděl o vaší lásce v Duchu.
9Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle 10a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha, 11byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí 12děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. 13On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, 14v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů.

On je přede vším

15On je obraz neviditelného Boha,
prvorozený všeho stvoření.
16Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím –
to, co se vidí i co se nevidí,
trůny i panství, vlády i mocnosti.
Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše
17a on je přede vším a jím všechno stojí.
18On je hlavou těla církve,
on je počátek a prvorozený z mrtvých,
aby tak ve všem držel prvenství.
19Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm
20a skrze něj se sebou smířit vše.
Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil
tomu, co je na zemi i na nebi.

Slavné tajemství

21I vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkami i zlými skutky nepřátelští, nyní již usmířil. 22Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhony – 23pokud ovšem zůstáváte pevně ukotveni ve víře a neuchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já Pavel stal služebníkem.
24Proto se teď raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež má nést jeho tělo, totiž církev. 25Jejím jsem se stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh udělil: abych vám plně vyjevil Boží slovo.
26Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým. 27Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy! 28Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu. 29To je to, oč usiluji a bojuji veškerou silou, kterou on ve mně mocně působí.

2

Prázdná filosofie

1Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás i za ty, kteří jsou v Laodikeji, a za všechny, kdo mě osobně neznají. 2Toužím, aby byli povzbuzeni v srdci a spojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství – Krista, 3v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
4Toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi. 5Ačkoli jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista.
6Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. 7Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.
8Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. 9V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, 10a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.

Okázalá nábožnost

11V něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již nelze vykonat ručně; jde o odložení tělesné přirozenosti, o obřízku Kristovu. 12Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni.
13Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny 14a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! 15V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!
16Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. 17Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu. 18Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí 19a nedrží se Hlavy, z níž celé tělo, zásobované a propojené klouby a tkáněmi, roste Božím vzrůstem.
20Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě: 21„Toho se nedotýkej, to neokoušej, na to nesahej!“? 22Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejichž zneužívání je škodlivé. 23Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla.

3

Staré a nové já

1Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. 2Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, 3vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. 4Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy.
5Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), 6neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. 7I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. 8Teď ale to všechno – zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči – odstraňte ze svých úst. 9Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky 10a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele. 11Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus!
12Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. 13Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 14Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.
15Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. 16Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 17Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci.

Bůh nikomu nestraní

18Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší.
19Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí.
20Děti, poslouchejte vždy své rodiče – tak se to Pánu líbí.
21Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství.
22Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu. 23Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. 24Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. 25Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu.

4

1Páni, chovejte se k služebníkům spravedlivě a slušně. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi.

Využívejte čas

2V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční. 3Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení), 4abych je odhaloval tak, jak mám.
5K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. 6Vaše slova ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem.
7O tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu. 8Posílám ho k vám proto, abyste se dozvěděli, jak se máme, a potěšil vaše srdce 9spolu s věrným a milovaným bratrem Onezimem, vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje.
10Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův bratranec Marek (o něm jste už dostali pokyny: pokud k vám přijde, přijměte jej) 11a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou jediní z obřezaných, kteří se mnou spolupracují pro Boží království; stali se mi útěchou.
12Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůli. 13Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Laodikeji a v Hierapoli.
14Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas.
15Pozdravte sourozence v Laodikeji i Nymfu a církev v jejím domě.
16Až u vás bude tento dopis přečten, zařiďte, ať je přečten také v laodikejském sboru, a vy zase přečtěte ten laodikejský.
17Archipovi vyřiďte: „Hleď, abys naplnil službu, kterou jsi v Pánu přijal.“
18JÁ, PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU.
Pamatujte na mé vězení. Milost s vámi.